Transform a.s. Lázně Bohdaneč

Transform a.s. Lázně Bohdaneč
Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč
ID: 15050114, Tax Code: CZ15050114
GSM: 00420 604 641 892
Phone: 00420 466 921 068, 00420 466 921 583

BUSINESS INFORMATION

Orders, demand, availability of goods, offered range etc.

office@transform.eu

TECHNICAL DETAILS

Properties of the material, method of installation or assembly, processing of plastics, etc.

office@transform.eu

SALES AND DISPATCH HOURS

Production plant in Lázně Bohdaneč

Monday - Friday
8:00 - 12:30 a 13:00 - 15:00

Contact form
If you have any questions or comments, please do not hesitate to contact us.

Order the catalogue
If you wish to get our catalogue, fill out the following form. We are sending the catalogue for free.

SALES DEPARTMENT

Lucie Panchártková
Business Director
l.panchartkova@recyklace.cz

Beware of the local speed limitation when arriving to the Transform Complex in Lázně Bohdaneč (from the bus station, Zborovská and Na Lužci Street). The speed is limited to 40 km/h, at crossroads, there is an advantage of drivers coming from right. The route is under the control of the city police, including the speed measurement!

Napisz do nas!

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym udzielam zgodę spółce Transform a.s. Lázně Bohdaneč z siedzibą Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 15050114, DIČ: CZ15050114, wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Wojewódzki w Hradcu Králové pod sygn. B 191 (zwanej dalej „Administratorem danych “), aby w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przetwarzała następujące dane:

  • imię i nazwisko
  • e-mail

2. Imię, nazwisko, e-mail muszą być przetworzone w celu rejestracji i późniejszego wysyłania za pośrednictwem e-mail ofert specjalnych i wiadomości handlowych. Dane te będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat.

3. Niniejszym wyrażasz wyraźną zgodę na powyższe przetwarzanie. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, na przykład poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub listu na dane kontaktowe spółki Transform lub rezygnację z subskrypcji z listy mailingowej poprzez kliknięcie linku „anuluj subskrypcję” i potwierdzenie rezygnacji z subskrypcji w odpowiedniej wiadomości e-mail.

4. Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez Administratora, ale przetwarzać dane osobowe na rzecz Administratora mogą również następujące podmioty przetwarzające:

  • Dostawca oprogramowania strony internetowej, dostawca systemu informatycznego.
  • lub inni dostawcy oprogramowania, usług i aplikacji przetwarzających, które nie są obecnie używane przez Spółkę.

5. Przyjmij proszę do wiadomości, że zgodnie z ustawą o ochronie danych masz prawo do:

  • wycofania zgody w dowolnym momencie,
  • żądania od nas informacji, jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy,
  • żądania od nas wyjaśnień dotyczących przetwarzania danych osobowych,
  • żądania od nas dostępu do tych informacji i aktualizowania ich lub poprawiania,
  • żądania od nas usunięcia tych danych osobowych,
  • w przypadku wątpliwości dotyczących przestrzegania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z nami lub Urzędem ds. Ochrony Danych Osobowych.

WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z TEGO FORMULARZA

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu zapewnienia Ci wykonania świadczeń w ramach umowy. Jesteśmy upoważnieni do przetwarzania tego w razie potrzeby w celu wypełnienia umowy, którą zawarłeś z nami lub chcesz z nami zawrzeć.

ZAKRES PRZETWORZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy tylko te dane, które przekazałeś nam świadomie i dobrowolnie oraz dane wygenerowane przez nasze działania. Wymagamy tylko tych informacji, które są niezbędne do prawidłowego wykonania naszych zobowiązań umownych i prawnych lub do celów naszych uzasadnionych interesów, o których zostałeś poinformowany.

CZAS PRZETWARZANIA

Dane osobowe są przechowywane u nas tak długo, jak są potrzebne do celów, dla których je uzyskaliśmy. W odniesieniu do ustawowych obowiązków i okresów przedawnienia dane osobowe będą zwykle przetwarzane przez okres 10 lat od rozwiązania stosunku umownego. W niektórych przypadkach możemy zdecydować o zatrzymaniu danych po tym czasie, jeśli istnieją ku temu specjalne powody.