Zasady przetwarzania danych osobowych spółki TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč

Niniejszy dokument informuje o tym, w jaki sposób nasza firma przetwarza dane osobowe, które nam przekazałeś lub które uzyskaliśmy o Tobie w związku z naszą działalnością. Twoje prawa wobec nas w związku z przetwarzaniem danych osobowych są regulowane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz o anulowaniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). O najważniejszych prawach i procesach przetwarzania poinformujemy Cię w niniejszym tekście.

I.
PODSTAWOWE DANE ADMINISTRATORA

Dane identyfikacyjne spółki:

Firma: TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč, IČO 150 50 114

Siedziba: Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč

Email: obchod@recyklace.cz

Strona internetowa: https://www.recyklace.cz/eshop/

(dalej tylko jako „spółka”)

II.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor ochrony danych nie został wyznaczony.

III.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka umożliwia swoim klientom i partnerom biznesowym składanie zamówień na towary oferowane za pośrednictwem naszego e-sklepu, który jest dostępny na stronie internetowej https://www.recyklace.cz/eshop/ (zwanej dalej również „stroną internetową” lub „stroną”). Twoje dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu otrzymywania i realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem strony internetowej.. Możesz złożyć u nas zamówienie bez rejestracji lub z rejestracją, zakładając jednocześnie konto użytkownika. Do przetwarzania takich danych osobowych jesteśmy upoważnieni, ponieważ są one niezbędne do wypełnienia umowy, którą z nami zawarłeś lub zamierzasz zawrzeć.

Wszystkie dane w odpowiednich formularzach on-line na stronie internetowej są zawsze podzielone na obowiązkowe i opcjonalne. W przypadku wyboru opcjonalnego zależy od Ciebie, czy je wypełnisz, a jeśli tak, to wyrazisz zgodę na przetwarzanie tych danych opcjonalnych. Przetwarzanie danych opcjonalnych służy poprawie jakości świadczonych usług.

Dane osobowe podane podczas rejestracji i tworzenia konta użytkownika gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie w celu umożliwienia dostępu do konta użytkownika, zarządzania nim i jego obsługi. Na podstawie wypełnienia zobowiązania umownego jesteśmy uprawnieni do świadczenia usługi elektronicznej w postaci otwarcia konta użytkownika. Otwarcie konta użytkownika jest bezpłatne i możesz je zlikwidować w dowolnym momencie bez podania przyczyny, wysyłając pisemną prośbę na adresobchod@recyklace.cz, listownie na adres Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč, lub w jakikolwiek inny możliwy do udowodnienia sposób przesłania wiadomości do spółki.

Przetwarzamy dane osobowe zgromadzone za pomocą plików cookie na podstawie Twojej zgody, która pochodzi z ustawień Twojej przeglądarki internetowej po otrzymaniu powiadomienia o korzystaniu z plików cookie i możliwości zapoznania się z niniejszymi Zasadami. Nie wszystkie pliki cookie zbierają dane osobowe; niektóre pozwalają tylko na prawidłowe funkcjonowanie strony. Możesz odmówić użycia plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Używamy danych osobowych zgromadzonych za pomocą plików cookie w celu prowadzenia wewnętrznej dokumentacji, zapewniania wsparcia użytkownika, rozróżniania poszczególnych użytkowników, ulepszania naszych wyrobów i usług, promowania sprzedaży i innych. Więcej informacji na temat metody i zakresu przetwarzanych plików cookie znajdziesz tutaj.

Oprócz tego możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli mamy uzasadniony interes w ich przetwarzaniu. W ten sposób przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do udokumentowania zapewnianego przez nas działania, obrony i wykonywania naszych praw, przetwarzania i przetwarzania komentarzy, zapytań i wniosków złożonych za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie internetowej oraz do wysyłania komunikatów marketingowych. Przetwarzamy również dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków wobec organów publicznych zgodnie z prawem.

otrzymywać tych informacji, możesz z łatwością zrezygnować w dowolnym momencie, klikając link znajdujący się w każdej wiadomości e-mail lub w innej możliwej do udowodnienia wiadomości adresowanej do spółki, np. wysyłając wiadomość e-mail na adres:obchod@recyklace.cz, list na adres Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč, lub w innej możliwej do udowodnienia wiadomości adresowanej do spółki. Jesteśmy do tego upoważnieni w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów (marketing i promocja sprzedaży wyrobów i usług).

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Jesteśmy uprawnieni do takiego przetwarzania, gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązku, który nas dotyczy.

IV.
ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy tylko te dane, które są potrzebne do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane. Przetwarzamy tylko dane, które świadomie i dobrowolnie przekazałeś nam oraz dane wygenerowane przez nasze działania. Obowiązkowo wymagamy od Ciebie podania tylko takich danych, które są niezbędne do wykonania i realizacji zamówienia oraz do wypełnienia zobowiązań wynikających z zawartej umowy lub do utworzenia i utrzymania konta użytkownika.

Dane osobowe nie będą podlegały procesom decyzyjnym opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, które miałoby skutki prawne lub miałoby znaczący wpływ na klientów.

V.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Danych osobowych nie przekazujemy innym podmiotom bez wiedzy osób, których dane osobowe dotyczą. Jednocześnie nie przekazujemy danych osobowych do krajów trzecich.

VI.
OKRES PRZETWARZANIA

Dane osobowe są przechowywane u nas tak długo, jak jest to potrzebne do celów, dla których je uzyskaliśmy. W odniesieniu do ustawowych obowiązków i okresów przedawnienia dane osobowe będą zwykle przetwarzane przez okres 10 lat od rozwiązania stosunku umownego. W niektórych przypadkach możemy zdecydować o zatrzymaniu danych po tym czasie, jeśli istnieją ku temu specjalne powody.

VII.
DANE OSOBOWE OSÓB PONIŻEJ 16 LAT

Nasz sklep internetowy nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 16 lat. Osoba w wieku poniżej 16 lat może korzystać z naszego sklepu internetowego tylko wtedy, gdy jej przedstawiciel prawny (rodzic lub opiekun) wyrazi na to zgodę.

VIII.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych masz szereg praw, z których możesz skorzystać wobec nas na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO):

a) prawo dostępu do danych - przekażemy Ci potwierdzenie tego, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe; jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, przekażemy Twoje dane osobowe wraz z informacją o tym, jak przetwarzamy te dane osobowe;

b) prawo do poprawienia danych osobowych - jeśli stwierdzisz, że informacje na Twój temat są niedokładne, możesz poprosić nas w dowolnym momencie o ich poprawienie, a my tego dokonamy;

c) prawo do usunięcia - na Twoją prośbę usuniemy dane osobowe dotyczące Ciebie, jeśli już nie potrzebujemy Twoich danych, jeśli wycofałeś zgodę, na podstawie której je przetwarzaliśmy, jeśli sprzeciwisz się ich przetwarzaniu, jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem , jeżeli usunięcie jest narzucone przez prawo lub inne regulacje prawne lub jeżeli zostało zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego dla dziecka. Możemy odmówić usunięcia tylko z powodów określonych w RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania - możesz zażądać ograniczenia przetwarzania zamiast usunięcia, w którym to przypadku dane pozostaną u nas przechowywane, ale nie uzyskamy do nich dostępu ani w inny sposób nie będziemy nimi manipulować;

e) prawo do przekazania danych osobowych innemu administratorowi - jeśli dostarczyłeś nam swoje dane w formacie ustrukturyzowanym nadającym się do odczytu maszynowego, na Twoje żądanie przekażemy te dane innemu administratorowi;

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - możesz wnieść sprzeciw, jeśli uważasz, że nasze zainteresowanie przetwarzaniem Twoich danych osobowych nie jest silniejsze niż Twoje prawo do poufności przetwarzanych przez nas danych, w którym to przypadku ponownie dokładnie i biorąc pod uwagę ocenimy poziom naszego uzasadnionego interesu i poinformujemy Cię o tej recenzji. Do tego czasu nie będziemy przetwarzać Twoich danych;

g) prawo do złożenia skargi w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych - jeśli uważasz, że naruszamy Twoje prawa, możesz złożyć u nas skargę w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Będziemy jednak zadowoleni, jeśli problem najpierw spróbujesz rozwiązać z nami. Zawsze możesz się z nami łatwo skontaktować za pośrednictwem naszego e-mailu obchod@recyklace.cz lub infolinii 800 139 416.

IX.
DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH I ICH ZABEZPIECZENIE

Dbamy o to, aby dostęp do przetwarzanych przez nas danych osobowych mieli wyłącznie ci pracownicy firmy, którzy potrzebują ich do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Dane osobowe są zabezpieczone przed nieuprawnioną manipulacją i zmianą.

W niektórych przypadkach korzystamy z procesorów danych osobowych w celu świadczenia usług i przetwarzania danych osobowych. Przetwarzający przetwarzają Twoje dane osobowe zgodnie z naszymi instrukcjami i są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych. Są to przede wszystkim podmioty zapewniające firmom usługi serwerowe, sieciowe, chmurowe lub IT oraz w razie potrzeby inne podmioty.

Twoje dane osobowe przekazujemy stronom trzecim wyłącznie w razie potrzeby. Stronom trzecim przekazujemy Twoje dane osobowe następujących przypadkach:

dostawa towarów: przewoźnik nigdy nie byłby w stanie dostarczyć zamówionego towaru, gdybyśmy nie dostarczyli mu informacji o tym, gdzie i do kogo ma konkretnie dostarczyć towary. Przewoźnikowi prześlemy te dane zgodnie ze sposobem, w jaki wypełnisz zamówienie. Informacje te obejmują imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail i numer telefonu, pod którym przewoźnik może się z tobą skontaktować, a jeśli towary nie zostały opłacone z góry, kwotę do zapłaty po otrzymaniu towaru.

Karty płatnicze: nasza spółka nie posiada danych kart płatniczych. Nasza spółka nie jest wyposażona w terminal płatniczy.

Wiadomości marketingowe: w przypadku wysyłania wiadomości handlowych (np. e-mailem) możemy użyć do dystrybucji osoby trzeciej.

Wszyscy przetwarzający i osoby trzecie będą miały dostęp do Twoich danych osobowych tylko w zakresie i przez okres niezbędny do dostarczenia wyrobów i usług, wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych lub wykonania naszych uzasadnionych interesów zgodnie z prawem.

Spółka podaje dane osobowe na żądanie organów sądowych lub administracyjnych tylko w przypadkach dozwolonych przez obowiązujące przepisy.

Twoich danych osobowych nigdy nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie wymieniamy z osobami trzecimi w celach handlowych.

Jeśli jesteś osobą prawną, zobowiązujesz się do zapoznania z niniejszymi zasadami swoich przedstawicieli, osób kontaktowych i personelu. Jeśli przekażesz nam dane osobowe stron trzecich, zobowiązujesz się do zapoznania ich z niniejszymi zasadami.

Niniejsze zasady są ważne i obowiązują od 25.5.2018